opc_loader

Wensenlijst

Print deze pagina:

VAN:
-Universal Nutrition Retail BV
-Plaza 12, 4782 SK
gevestigd en kantoorhoudende te Moerdijk
Universal Nutrition is een onderdeel van Universal Nutrition Retail BV hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden: consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep: consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Levering
1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
2. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval gemaakte verzend- en verpakkingskosten, verschuldigd zijn. Indien de consument niet thuis is ten tijde van de een remboursafleverining wordt na schriftelijke melding van de Postverzendorganisatie de levering bij het postkantoor bewaard totdat deze door de consument wordt afgehaald. Indien gebruiker het pakket retour ontvangt doordat consument het niet heeft afgehaald dan komen de gemaakte verzend- en verpakkingskosten voor rekening van consument.

Artikel 4. Levertijd
1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.
2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel. 5 Garantie
1. Gebruiker is slechts verplicht de garantie te bieden welke door de desbetreffend importeur van de goederen wordt gegeven.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen
1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaak is geleverd; - of de geleverde zaak voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 14 dagen na levering aan gebruiker te melden.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk te melden aan gebruiker.

Artikel 8. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.
2. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van betaling via een machtiging tot automatische incasso blijft bij de consument de betalingsverplichting jegens gebruiker bestaan totdat de betaling geheeld heeft plaatsgevonden, ook als blijkt dat betaling middels de machtiging tot automatische incasso niet plaats kan vinden. Bij een stornering van de betaling zal in elk geval EUR. 15,00 als administratiekosten in rekening gebracht worden.
4. In geval dat gebruiker de consument in gebreke moet stellen bij het niet nakomen van de betalingsverplichting dan is gebruiker gerechtigd een bedrag van EUR. 15,00 in rekening te brengen als aanmaningskosten.

Artikel 5. Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van 1 of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd van 15% van de waarde van de vordering.

Artikel 6 . Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van de koopsom.

Artikel 7. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.